தெணியானின் பவள விழாவில் ஜீவநதி தெணியான் பவள விழாச்சிறப்பிதழ் தெணியானின் குறுநாவல் வெளியீட்டு விழா அழைப்பிதழ்