சுன்னாகம் சந்தையில் விற்பனைக்கு உள்ள வெங்காயத்தாள் கட்டுகள்