சகோதர விரோதி, பாசுபதாஸ்திரம், ஹரிச்சந்திரா நாடக அழைப்பிதழ்