காரிகையைக் கானகத்தில் சிறுகதை செங்கை ஆழியான் தட்டச்சுப் பிரதி