சைவ வித்தியாவிருத்திச் சங்கத்தின் இரு நூல்களின் வெளியீட்டு விழா