கானல் நாவலின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு நூல் வெளியீட்டு நிகழ்வு (ஒலிப்பதிவு)