1966 ஒக்ரோபர் 21 எழுச்சியின் 50ஆவது ஆண்டு நினைவு ஆய்வரங்கு