மக்கள் இலக்கிய வரிசையில் மாக்சிம் கார்க்கியின் தாய் நாவல்