இலங்கை வானொலி 12 முஸ்லீம் சேவை சுவைக்கதம்பம் நிகழ்ச்சி கண்டுபிடியுங்கள் கேள்விக்கான தபாலட்டை