மழையில் நனைந்து வெயிலில் காய்ந்து செங்கை ஆழியான் கையெழுத்து