நூல் வெளியீடு ஒன்றில் செங்கை ஆழியான், வரதர், செம்பியன் செல்வன்