தி. ச. வரதராசன் (வரதர்) சாகித்திய இரத்தினம் விருது பெறுகிறார்