பனைமரத்தின் அடியிலிருந்து முளைத்து நிற்கும் ஆலமரம்.