சிதம்பரப்பிள்ளையின் பங்களிப்புக்கள் தொடர்பான ஓர் ஆவணத்தேடல்