கலாநிதி. ந. இரவீந்திரனின் இலங்கைத் திணை அரசியலில் வர்க்கப் போராட்டம் நூல் வெளியீட்டு அரங்கு