அம்மா - இதழ் ஆசிரியர் எஸ். மனோகரன் (மனோ. பிரான்ஸ்) அவர்களின் கையெழுத்து