செட்டை கழற்றிய நாங்கள் - கவிதைத் தொகுப்பு - ஒரு பார்வை