நாராயணா என்றால் நாக்குளிரும் தீராத பிணிதீர வழிபிறக்கும்