விஞ்ஞானம் (ஆ) தரம் 10 தவணை 2 2019 (வடக்கு மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்)