புவியியல் தரம் 10 தவணை 2 2019 (விடைகளுடன்)(வடக்கு மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்)