நாடகமும் அரங்கியலும் தரம் 10 தவணை 2 2019 (விடைகளுடன்) (வடக்கு மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்)