மின்னாவணப்படுத்தலும் சுருக்கெழுத்தும் தரம் 10 தவணை 2 2019 (விடைகளுடன்) (வடக்கு மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்)