பொறியியற் தொழினுட்பவியல் தரம் 13 தவணைப் பரீட்சை 01 2015 (தொண்டைமானாறு வெளிக்கள நிலையம்)