மின் இலத்திரனியல் தரம் 13 தவணைப் பரீட்சை 02 2015 (தொண்டைமானாறு வெளிக்கள நிலையம்)