ஈழத் தமிழ்ச் சமூகத்தின் கூட்டு நினைவுக்கான வெளிகளை சாத்தியப்படுத்தல்