சுகாதாரமும் உடற்கல்வியும் தரம் 9 தவணைப் பரீட்சை 02 2018 (யாழ்ப்பாண வலயக் கல்வி அலுவலகம்)