விஞ்ஞானம் தரம் 8 பயிற்சிப்பரீட்சை 01 (ATC Institute, இணுவில்)