விஞ்ஞானம் தரம் 9 தவணைப்பரீட்சை 02 2019 (Science Academy, நல்லூர், அரியாலை, யாழ்ப்பாணம்)