சுகாதாரமும் உடற்கல்வியும் தரம் 11 பயிற்சிப்பரீட்சை 02 (ATC Institute, இணுவில்)