கத்தோலிக்க திருமறை தரம் 6 தவணைப் பரீட்சை 02 2018 (யாழ்ப்பாண வலயக் கல்வி அலுவலகம்)