அமரர் திரு சபாரத்தினம் தங்கமாமயிலோன் அவர்களின் கண்ணீர் அஞ்சலி