குடியியற் கல்வி தரம் 8 தவணைப் பரீட்சை 012018 (யா/ கொக்குவில் இந்துக் கல்லூரி)