இலங்கை நிருவாக சேவை போட்டிப் பரீட்சை - வழிகாட்டல் ஆலோசனை