மகத்தான ஒக்ரோபர் சோசலிசப் புரட்சியின் நூற்றாண்டு ஆய்வரங்கின் தலைப்புக்களும் திகதிகளும்