புதுப்புலவு ஐக்கிய நாடுகள் சங்கக் காரியாலயம், புதுக்குடியிருப்பு - கட்டிட சிதைவுகள்