பேராசிரியர் ஆறுமுகம் சதாசிவம் அவர்களின் புகைப்படம் 12