மருதம் விளையாட்டுக் கழகம் - பனிச்சையடி முன்மாரி - இலட்சினை