மாணிக்கவாசகர் குருபூசை விழா - காரைநகர் கிழவன்காடு கலாமன்றம் அறநெறிப்பாடசாலை