புவியியல் தரம் 10 மூன்றாம் தவணைப் பரீட்சை 2016 (யாழ்ப்பாண வலயக் கல்வி அலுவலகம்)