அன்பு வெளியீடு தரம் 05 மாதிரிப் பரீட்சை 02 வினாத்தாள் II 2016 (அன்பு வெளியீடு)