ஆங்கிலம் தரம் 10 முதலாந் தவணைப் பரீட்சை 2016 (வடக்கு மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்)