வர்த்தகத் தயாரிப்புக்களில் வனிதையரின் வனப்புக்களையும் வணங்கும் தெய்வங்களையும் விளம்பரம் செய்வது ஆரோக்கியமானதல்ல!