இரக்கமில்லாத அதிபர்களினால் இரையாகியதோ பிஞ்சுகள்! இலங்கையில் பணக் கல்வியா? இலவசக் கல்வியா?