இ/ நிவி/ நிரியெல்லை தமிழ் வித்தியாலயம் - பெயர் பலகை