மரநிழலில் பாடம் படிக்கும் மாணவர்கள் - கிளி/ மாயவனூர் வித்தியாலயம்