கிளி/ வட்டக்கச்சி தெற்கு அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாலை - நுழைவாயில்