கன்னியா வெந்நீரூற்றின் மரபுரிமையைப் பாதுகாப்போம் - கருத்தரங்கு