தமிழாலயம் பிராங்பேர்ட் நடாத்தும் இல்ல மெய்வல்லுநர் விளையாட்டுப்போட்டிக்கான அழைப்பு