எழுத்தாளர் மற்றும் ஊடகவியலாளர் வாஸந்தி அவர்களுடனான சந்திப்புக்கான அழைப்பு