வி.தெட்சணாமூர்த்தி அவர்களின் ஆவணப்பட வெளியீட்டு விழா 2015